Ochrana osobných údajov

ZÁSADY  SPRACÚVANIA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV.

 
Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. Je pre nás dôležité, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke www.mamdesign.sk , sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.
 
Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
 
Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.
Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadeniu o ochrane osobných údajov).
 
Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t. j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.
 

Kto je správcom ?

Prevádzkovateľom je spoločnosť ENERGOWELDING s.r.o., IČO : 34148400, so sídlom Hlinkova 27, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 2333/T
a spravujeme webovú stránku www.mamdesign.sk . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t. j. určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu.
Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, aké údaje o vás uchovávame, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
 

Kontaktná osoba

Ing. Marta Jasenáková, e-mail: info@mamdesign.sk
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania vašich osobných údajov obrátiť, neváhajte a kontaktujte ma na tel. čísle : 0907 893 718 alebo e-mailom: info@mamdesign.sk
 

Vyhlasujeme,

že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že :
budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Na základe článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 

Čo sú teda vaše osobné údaje v skratke?

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa týka vás a na základe ktorej je možné vás identifikovať najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo iného identifikátora, ako je napríklad : meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, znaky, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 

Aké údaje teda uchovávame ?

Počas vašej návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ako dlho ste boli na našej stránke, ktoré podstránky si pozeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, preto s nimi nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.
 
Vaše osobné údaje, ktoré zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, e-book zdarma a pod., ktoré sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, uchovávame v nevyhnutnom rozsahu pre ten-ktorý konkrétny účel.
 

Na čo tieto informácie o vás používame (za akým účelom)? A na akom právnom základe a v akom rozsahu ?

 

Osobné údaje zadávané na webstránkach www.mamdesign.sk

Objednávkový formulár

Údaje v rozsahu : meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, ak ste podnikateľ : firemné údaje – Obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ.
Použitie – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.
Meno, priezvisko, adresa – za účelom doručovania bonusov a darčekov = oprávnený záujem prevádzkovateľa
e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií a nového obsahu = právny základ pre spracovanie osobných údajom je plnenie zmluvy
e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám novinky len na základe vášho súhlasu, po dobu 2 rokov od jeho udelenia.
V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze
platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzatvorenej on-line.
 

Odporúčania na produkty na webstránke:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme.
V žiadnom prípade nezverejňujeme citlivé údaje týkajúce sa vášho zdravotného stavu, sexuálnej orientácie, vierovyznania, príslušnosti k rase či etniku.
 

Doba uchovávania údajov.

Vaše osobné údaje sa uchovávajú u prevádzkovateľa na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy(daňové, pracovnoprávne, účtovné) neustanovujú inak, alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania, je spracovanie osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.
 

Cookies

Na našej stránke používame cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj orpávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Našu webovú stránku môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.
Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránime vaše osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné.
Prijali sme a udržujeme všetky aktuálne technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
 

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme a žiadnym spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.
Výnimkou sú príjemcovia – sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracovania osobných údajov. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami a mlčanlivosťou.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vaše osobné údaje budú spracovávané výlučne v rámci EÚ a v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup ?

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Funguje to na základe zmlúv o spolupráci.
 
Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje boli v bezpečí.
 
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem :
Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852, Paulínska 20, 917 01 Trnava, SR
e-shop prevádzkuje spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., IČO: 36046884, Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, SR
Google Analytics – zabezpečuje analýzy výsledkov z vyhľadávania https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
Smartemailing (e-mail marketingový nástroj) – https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemailing/
Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo sprostredkovateľov pre skvalitnenie našich služieb. Budeme na nich klásť rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.
 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@mamdesign.sk .
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so Zásadami spracovania osobných údajov
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 7 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo
Ak sa u vás niečo zmení alebo budú vaše údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, že prevádzame spracovanie nezákonne, môžete obmedziť rozsah spracovania osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásenie z newsletteru)
Právo na prenos k inému prevádzkovateľovi – ak chcete svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, informácie vám dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Budeme na to potrebovať aspoň 7 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý) – vaším ďalším právom je byť zabudnutý – právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme o vás akékoľvek vaše osobné údaje u seba aj u všetkých sprostredkovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 14 dní.
V niektorých prípadoch sme ale viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady do lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.
Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme vďační, ak o svojom podozrení budete najskôr informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne mohli naše pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a poradenstva.
E-maily s inšpiráciami, články s produktami a službami, vám zasielame na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ho na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s vami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.
 
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.05.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.
 
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.
 
MaM Design
Web: www.mamdesign.sk
E-mail : info@mamdesign.sk
 
 

Napíšte nám

verify

* Tento údaj je povinný