Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť ENERGOWELDING s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 2333/T, IČO: 34148400, DIČ: 2021150813. Nie sme plátcami DPH.

Poštová adresa: Hlinkova 27, Trnava, 917 01

číslo účtu pre bezhotovostné platby : SK77 0200 0000 0076 4804 9212, SUBASKBX

e-mail: info@mamdesign.sk , marta.jasenakova@gmail.com

Telefón: 0907 893 718

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem akýmkoľvek spôsobom kontaktovať predávajúceho s úmyslom kúpiť tovar, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Používaním webovej stránky internetového obchodu MaMdesign a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávka)

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim nasledovným spôsobom:

- kupujúci vloží vybraný produkt do nákupného košíka na webovej stránke predávajúceho

- kupujúci vyplnení a odošle kontaktný formulár na webovej stránke predávajúceho

(ďalej len “objednávka“).

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim, označené ako "prijatie objednávky”.

Spolu s oznámením o prijatí objednávky sú odoslané pokyny k platbe. Objednávka je akceptovaná po vykonaní úhrady kupujúcim a po pripísaní platby na účet predávajúceho.

2.3 Záväzné prijatie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4 Kupujúci môže telefonicky v lehote do 24 hodín objednávku zrušiť iba v prípade, že ešte nevykonal úhradu na účet predávajúceho. Ak úhradu už vykonal, oznámi túto skutočnosť telefonicky do 1 hodiny predávajúcemu.  Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, odovzdať alebo poslať tovar na adresu uvedenú v objednávke ako "doručovaciu", odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 7 dní na ním určený účet.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväzne akceptovanej objednávke.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov v katalógu produktov predávajúceho umiestneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar po prijatí platby kupujúcemu dodať. Dodaciu lehotu si môže kupujúci určiť v poznámke a termín dodania bude kupujúcemu potvrdený mailom alebo telefonicky. Ak predávajúci nie je schopný do tohto termínu tovar dodať, má kupujúci možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.4 týchto Obchodných podmienok. Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky, vykonaní úhrady a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

ODPORÚČANIE - objednávku na PRESNÝ DÁTUM a jej úhradu vykonať s dostatočným časovým predstihom (odporúčame 7 dní).

Objednávky zo stabilizovaných ruží vieme vybaviť hneď po obdržaní platby, doručenie kuriérom nasledujúci pracovný deň.

Objednávky zo živých ruží bez udania termínu doručenia vybavíme do 2 - 5 dní po obdržaní platby, podľa dostupnosti farieb.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je udané v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim

 

6. Cena

6.1 Predávajúci nie je plátcom DPH. Cena produktu v katalógu je konečná.

6.2 K základnej cene sa pripočítava cena za dopravu.

 

7. Spôsob platby

7.1 Platiť za tovar je možné len vopred prostredníctvom bankového prevodu - číslo účtu pre bezhotovostné platby : SK77 0200 0000 0076 4804 9212, SUBASKBX

7.2 Platba je možná iba v EUR.

7.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

8. Doručenie tovaru

8.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom DHL kuriéra mimo Trnavy alebo vlastným vozidlom v Trnave.

8.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

8.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

8.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

8.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

 

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1 V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno doručiť osobne alebo písomne ​​na adresu uvedenú v bode 1.1.

9.2 V súlade s § 7, ods. 6, písm. c, d, vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú výrobky alebo produkty, ktoré nemožno vrátiť - predaj tovaru zhotoveného na mieru, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Vzhľadom na túto skutočnosť a vyššie uvedený zákon, sú rezané kvety a produkty s rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý nemožno vrátiť.

 

10. Záruky a reklamácie

10.1 Vzhľadom na to, že tovarom je produkt zo živých kvetov, reklamácie sa vzľahujú len na viditeľné poškodenie zásielky, ktoré treba uplatniť ihneď pri preberaní zásielky.  Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

10.2 Záruka sa nevzťahuje na trvanlivosť produktu, lebo tá je závislá od teplotných podmienok a odporúčanej starostlivosti, s ktorými bol kupujúci oboznámený.


 

11. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.1 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

11.2 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.3 Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

11.4 Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Účelom spracúvanie osobných údajov je úplná realizácia kúpnej zmluvy, dodania tovaru ponúkaného na tejto internetovej stránke kupujúcemu, uvedenie skúseností užívateľov výrobku.

11.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

11.6 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 11.4.

11.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.


 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

12.4. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonmi:
zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

12.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

V Trnave, 27.12.2017